Verksamhet/rättsområden

Vi är en advokatbyrå verksam inom många områden och vi kan t ex hjälpa Dig eller Ditt företag att

 • sgranska, skriva och säga upp avtal av allahanda slag (allmän affärsjuridik),
 • driva tvister och andra ärenden i domstol och skiljenämnd,
 • handlägga tvister om fel i fastighet (fastighetsjuridik), 
 • handlägga entreprenadtvister (fastighetsjuridik), 
 • hantera mål och ärenden i miljörättsliga frågor (miljörätt),
 • handlägga tvister om arvsrättsliga frågor,
 • genomföra bodelningar och lösa andra familjerättsliga tvister om t ex boende, umgänge och underhåll (familjerätt),
 • åta oss uppdrag som boutredningsman eller bodelningsförrättare (familjerätt),
 • företräda dig som leverantör i upphandlingsärenden om överprövning eller skadestånd,
 • handlägga tvister med arbetsgivaren (arbetsrätt),
 • handlägga frågor om uppsägningar av arbetstagare (arbetsrätt),
 • åtaga oss uppdrag som Ditt biträde i fråga om LVU, LVM, LRV och LPT samt
 • åtaga oss uppdrag som Din offentlige försvarare eller Ditt målsägandebiträde (brottmål)

Nedan finns information om de rättsområden Advokatfirman huvudsakligen är verksam inom.

Allmänn affärsjuridik

Vid affärer i näringsverksamhet blir behovet av tydliga och fullständiga avtal än tydligare. Enligt vår erfarenhet ger bristfälliga skriftliga men framförallt muntliga avtal ofta upphov till tvister.

Bolagsrätt

För aktiebolag gäller ett omfattande regelverk som skall följas enligt lag. Överträdelser av bolagets ägare och företrädare kan innebära skadeståndsansvar samt personligt betalningsansvar i värsta fall.

Vid bildande av ett bolag ställs vidare rättsliga och praktiska frågor på sin spets. För att ordna så att bolaget blir ett lämpligt sätt att bedriva verksamheten på kan behövas ett aktieägaravtal som närmare anger hur samarbetet mellan aktieägarna skall tillgå.

Även som ägare av en minoritetspost i ett aktiebolag kan man råka illa ut och behöva rättslig hjälp. Till skydd för dessa finns nämligen skyddsregler. 

Tillbaka till sidans start

 

Arbetsrätt

Frågor om arbetsrätt kan aktualiseras för såväl företagare som privatpersoner.

För en företagare kan t ex frågor uppkomma om en översyn av rådande anställningsavtal, sekretess- och konkurrensklausuler, nyanställningar, uppsägningar m m.

För en privatperson kan behov av biträde t ex uppstå i samband med en uppsägning alternativt avskedande från en anställning. Såsom anställd kan man även under pågående anställning vilja förvissa sig om den juridiska betydelsen av t ex en skiljeförfarandeklausul i ett anställningsavtal.

Vi på advokatfirman företräder regelbundet såväl företagare som privatpersoner i diverse arbetsrättsliga frågor och även i samband med uppsägningar m m.

Tillbaka till sidans start

Arvsrätt

När någon i familjen går bort kan detta förutom den emotionella effekten även innebära stora ekonomiska effekter för de närmaste.

Utan testamente står till exempel sambo utan arv. Särkullbarn medför vidare inskränkningar i möjligheten att testamentera. Vi kan ge rådgivning om hur skydd kan skapas så att den efterlevande maken/sambon kan bo kvar och om hur utfallet troligen kommer bli utifrån nuvarande situation. Finns behovet kan vi vara behjälpliga med att upprätta testamente.

Vi kan även biträda i arvstvister inom och utom rätta. Vi förrättar bouppteckningar och kan förrätta arvskifte.

Verksamma inom arvsrätten är advokaterna Jan Breikss, Niclas Björmander, William Kjellberg och Bertil Lundberg. 

Tillbaka till sidans start

Brottmål

I brottmål ges juridisk hjälp främst i form av uppdrag som offentlig försvarare och målsägandebiträde. För det fall att domstolen inte tycker att det behövs en offentlig försvarare kan en privat försvarare bli aktuellt. Ersättning för privat försvarare från staten kan som huvudregel bli aktuell endast om den tilltalade frikänns från anklagelserna.

Vi kan även ge konsultationer beträffande frågor om brott även om det ännu inte finns något ärende hos polis, åklagare eller domstol.

Advokaterna Jan Breikss, William Kjellberg och Niclas Björmander är verksamma som offentliga försvarare och målsägandebiträden.

Tillbaka till sidans start

Familjerätt

I samband med en skilsmässa eller upphörande av samboförhållande aktualiseras åtskilliga frågor.

Efter en skilsmässa uppkommer frågor om vem som skall bo kvar i den gemensamma bostaden, hur bodelning skall gå till, underhåll till barn och maka samt hur vårdnaden och umgänget gällande de gemensamma barnen skall vara.

Vid upphörande av samboförhållandet uppkommer i princip samma frågor som vid skilsmässa förutom att underhåll till sambo inte utgår. Bodelning avser dessutom endast gemensam bostad och bohag. 

Tillbaka till sidans start

Fastighetsjuridik

Fastighetsinnehav aktualiserar ett flertal olika spörsmål.

Köp eller försäljning av fastighet är formbundet och kontrakt och köpebrev måste upprättas. Lagfart skall sökas, köparen fullfölja sin undersökningsplikt och säljaren upplysa om vad denne vet om fastigheten.

Vi kan vara behjälpliga med upprättande av kontrakt för både kommersiella och privata fastigheter. Vi fungerar även som ombud för säljare eller köpare om tvist uppstår.

Som fastighetsägare skall sedan behövliga tillstånd sökas för eventuella byggnationer, är tomten stor kan avstyckning bli aktuellt och rättigheter behövas ansökas om hos lantmäteriet. Gemensamhetsanläggningar för vägar och vatten mm kan vidare behövas.

Vi kan biträda och hjälpa till med lantmäteriåtgärder.

Som fastighetsägare har man vidare skyldighet att inte störa sina grannar. Vissa åtgärder och verksamheter kräver till exempel tillstånd mm.

För störningar från fastigheter i form av utsläpp mm är miljöbalken tillämplig, mer information om detta återfinns under Miljörätt.

Tillbaka till sidans start

Hyresjuridik

Vi på advokatfirman kan med fördel biträda Dig och Ditt företag i fråga om att granska, skriva och säga upp hyresavtal, vara Ditt ombud i hyresnämnden i fråga om omförhandling av hyra, uppsägning, överlåtelse av hyresrätten, medling m m.

Vi kan samtidigt ge Dig eller Ditt företag råd om hur en specifik tvist skall lösas eller om hur ett hyresavtal eller t ex avtal om avstående av besittningsskydd skall tolkas.

 Tillbaka till sidans start

LVU/LVM/LRV/LPT

Ärenden om tvångsomhändertaganden av Barn (LVU), tvångsvård av missbrukare (LVM) samt tvångsvård av psykiskt sjuka (LRV och LPT) handläggs av förvaltningsrätt.

I sådana mål brukar barnet och dennes föräldrar, missbrukaren och den psykiskt sjuka företrädas av ombud. Det allmänna står för arvodet för de ombud som utses.

Advokaterna Jan Breikss, Niclas Björmander och William Kjellberg är verksamma som ombud i LVU, LVM, LRV och LPT.

Tillbaka till sidans start

Migrationsrätt

Advokat Niclas Björmander är verksam inom migrationsrätten.

Tillbaka till sidans start

Miljörätt

Under konstruktion.

Tillbaka till sidans start

Offentlig upphandling

Advokat William Kjellberg är verksam inom offentlig upphandling.

Tillbaka till sidans start

Personskadereglering

Beträffande trafikskador finns en överenskommelse mellan försäkringsbolagen och advokatsamfundet om att försäkringsbolagen ersätter juridisk hjälp för nödvändiga och skäliga åtgärder.

Om det rör sig om ersättning från olycksfallsförsäkring ersätter försäkringsbolaget som huvudregel inget ombudsarvode.

Om försäkringsbolaget genom slutligt ställningstagande säger nej till framförda ersättningskrav kan rättsskyddsmomentet i hemförsäkringen användas.

Advokat William Kjellberg är verksam med personskaderegleringar.

Tillbaka till sidans start

Skadeståndsrätt

Under konstruktion.

Tillbaka till sidans start

Kontakt & hitta hit

Advokatfirman Grönvall Handelsbolag

Postadress: Box 10248, 434 23 Kungsbacka
Besöksadress Kungsbacka: Nygatan 5
Besöksadress Mölndal: Flöjelbergsgatan 20 B (endast tidsbokning)
Besöksadress Torekov: Litorinavägen 17 (endast tidsbokning)

Telefon: 0300-190 50 och 031-701 09 50
Telefax: 0300-107 53

Mail: info@advokatfirmangronvall.se

1 + 2 =