Rättsskydd & rättshjälp

Möjligheter till rättsligt bistånd.

Bistånd till advokatarvode kan ges från staten i form av rättshjälp samt från försäkring i form av rättsskydd.

För det fall att en ansvarsförsäkring har tecknats kan denna träda i kraft och finansiera ombudsarvode i tvist.

I bodelningar kan även tingsrätt ta beslut om att ersättningsgaranti från staten för bodelningsförrättare skall gälla.

På länkarna nedan finns mer information om dessa olika former av bistånd till arvodet samt våra allmänna villkor för advokatuppdrag.

Rättsskydd

Såväl företagare som privatpersoner kan ha rätt till bistånd för advokatarvode från en försäkring i form av rättsskydd.

För en företagare kan rättsskydd tas i anspråk från företagarförsäkringen. Som privatperson kan rättsskydd åtnjutas från hemförsäkringen, bilförsäkringen, båtförsäkringen m m.

Rättsskydd gäller som regel med en självrisk om 20 procent (i förekommande fall 25 procent) för såväl företagare som privatpersoner. En företagarförsäkring har samtidigt också en grundsjälvrisk om ca 8.000 kronor medan hemförsäkringarna m m ofta har en grundsjälvrisk om 1.500 kronor.

Högsta ersättningsbelopp för en företagarförsäkring uppgår normalt till 5 basbelopp exklusive moms, för år 2017 till 224.000 kronor. Momsen ersätts dock inte från försäkringsbolaget, eftersom företagaren normalt har avdragsrätt för densamma.

För privatpersoner gäller vanligen ett högsta ersättningsbelopp om 200.000 kronor, även om vissa försäkringar kan ha såväl högre som lägre maxbelopp.

Rättsskydd beviljas i övrigt normalt för tvister som kan avgöras vid allmänna domstolar såsom tingsrätt, hovrätt och högsta domstolen samt även vid t ex fastighetsdomstolen. Rättsskyddet gäller dock inte för biträde vid t ex hyresnämnden men väl i samband med ett överklagande av sådant avgörande.

Observera samtidigt att Du inte kan få rättsskydd om tvisten rör ett värde som är mindre än ett halvt basbelopp.

Söker Du vårt biträde hjälper vi Dig självfallet med att ställa samman en ansökan om rättsskydd till berört försäkringsbolag.

Tillbaka till sidans start

 

Rättshjälp

Rättshjälp innebär att Du kan få hjälp betala delar av kostnaden i t ex olika tvistemål. Rättshjälpen täcker del av kostnaden för advokat. Du kan också få hjälp med kostnader för bevisning och andra utgifter.

Endast privatpersoner kan få rättshjälp, alltså inte föreningar, företag eller liknande. Dödsbon kan också i vissa fall få rättshjälp. För att få rättshjälp skall Du som huvudregel ha haft minst en timmes rådgivning med advokaten enligt rättshjälpslagen. Du får vidare inte ha ett ekonomiskt underlag (summan av inkomster, försörjningsbörda, förmögenhet och skulder) som överstiger 260.000 kronor per år. Det skall samtidigt finnas behov av juridisk hjälp och det skall vara rimligt att staten bidrar till kostnaderna för angelägenheten.

Observera samtidigt att Du inte kan få rättshjälp om tvisten rör ett värde som är mindre än ett halvt basbelopp.

Om Du har försäkring med rättsskydd som täcker den rättsliga angelägenheten kan Du som regel inte få rättshjälp. Möjligheten att få rättshjälp är även begränsad när det gäller sådant skadestånd som t ex kan betalas ut ur en ansvarsförsäkring.

Du kan oftast inte få rättshjälp i ärenden som gäller enklare registreringsåtgärder (t ex ansökan om lagfart eller inteckning av en fastighet) eller för upprättande av handlingar såsom självdeklaration, testamente, äktenskapsförord eller gåvohandling. Du kan inte heller få rättshjälp för förrättande av boutredningen eller i ett ärende som rör bodelning i annat fall än när det är fråga om klander.

 

Hur mycket kostar det och hur går man till väga?

Vi hjälper Dig självfallet att ställa samman en ansökan om rättshjälp.

Om Du beviljas rättshjälp skall Du bidra till kostnaderna genom att betala en rättshjälpsavgift som bestäms till en procentuell andel av kostnaderna för rättshjälpen. Staten bidrar med resterande del. Rättshjälpsavgiftens storlek beror på Dina ekonomiska förhållanden.

Rättshjälpsavgiften betalas som regel med en grundavgift i samband med biträdets början. Avgiften tas därefter ut löpande allt eftersom vi arbetar med Ditt ärende.

Kom också ihåg att Du, utöver rättshjälpen, som regel alltid måste betala en första rådgivningstimme, enligt rådande rättshjälpstaxa (för år 2017 1.678 kronor per timme 

Tillbaka till sidans start

Ersättningsgaranti 

för bodelningsförrättare

Om det är skäligt med hänsyn till en makes ekonomiska och personliga förhållanden samt omständigheterna i övrigt, kan domstol på ansökan av denne besluta att ersättning till bodelningsförrättare för högst fem (5) timmars arbete skall betalas av allmänna medel. Ersättning enligt ersättningsgarantin kan betalas ut, om den make som har utverkat garantin har en andel i boet som efter avdrag för täckning av skulder är värd mindre än 100.000 kronor.

Tillbaka till sidans start

Allmänna villkor

Allmänna villkor för advokatuppdrag – advokatfirman Grönvall HB – 2016:1

1. Tillämpningsområde. 

Villkoren äger tillämpning på uppdragsavtalet mellan klient, advokat, advokats biträden och den advokatbyrå där dessa verkar, i det följande gemensamt benämnda ”Advokatbyrån”.

2. Förhållandet till god advokatsed m m

Advokatbyrån ska utföra uppdrag i enlighet med Vägledande regler om god advokatsed och står därmed under advokatsamfundets disciplinära tillsyn och kontroll. Advokatens främsta plikt är att tillvarata klientens intressen. Advokaten har en lagstadgad tystnadsplikt till skydd för klienten. Dessa villkor gäller i den mån annat ej följer av tvingande lag, god advokatsed eller avtal.

3. Arvodesdebitering, förskott och dröjsmålsränta

Arvode skall utgå med skäligt belopp enligt (4.1.2 i) Advokatsamfundets vägledande regler om god advokatsed. Till grund för arvodet ligger samtliga i ärendet förekommande åtgärder och kontakter. Advokatbyrån äger rätt att fortlöpande under uppdraget debitera klienten delarvode eller arvodesbelopp a conto. Advokatbyrån har rätt till skäligt förskott på arvode och utlägg. Saknar faktura bestämd förfallodag skall betalning erläggas senast en månad från det fakturan avsänts eller krav på betalning eljest framställts. Vid utebliven betalning utgår dröjsmålsränta enligt lag. Advokatbyrån förbehåller sig rätt avvika från ersättningsnorm från försäkringsgivare eller liknande i den mån annan ersättning är skälig. Advokatbyrån förbehåller sig rätt avträda vid utebliven eller bristande betalning.

4. Ansvarsbegränsning

Advokatbyrån har lämplig försäkring för sin verksamhet. Advokatbyrån ansvarar för skada som klient lidit endast om skadan vållats av Advokatbyrån genom fel eller försummelse vid uppdragets utförande. Ansvaret är begränsat till tre [3] miljoner kronor.

6. Tillämplig lag och tvister

Uppdragsavtalet skall vara underkastat svensk materiell rätt. Tvister med anledning av uppdragsavtalet skall hänskjutas till avgörande av svensk domstol eller prövas av advokatsamfundets Konsumenttvistnämnd.

Tillbaka till sidans start

Kontakt & hitta hit

Advokatfirman Grönvall Handelsbolag

Postadress: Box 10248, 434 23 Kungsbacka
Besöksadress Kungsbacka: Nygatan 5
Besöksadress Mölndal: Flöjelbergsgatan 20 B (endast tidsbokning)
Besöksadress Torekov: Litorinavägen 17 (endast tidsbokning)

Telefon: 0300-190 50 och 031-701 09 50
Telefax: 0300-107 53

Mail: info@advokatfirmangronvall.se

2 + 5 =